جهان ما

جهان ما

Cut Throat City
امتیاز سینما 5
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره
Loading...

درباره جهان ما

این مجموعه مستند جذاب و تماشایی، با نمایش فیلم‌ها و تصاویر تهیه شده در ماموریت‌های فضایی، ناگفته‌هایی از نحوه پیدایش سیاره‌های منظومه شمسی را بازگو می‌کند

فیلم‌های پیشنهادی

فصل های جهان ما

قسمت 1 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 2 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 3 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 4 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 5 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 6 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 7 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 8 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 9 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 10 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قسمت 11 فصل اول جهان ما

نظریه‌های علمی مربوط به نحوه شکل‌گیری هر یک از سیاره‌ ها و فرضیه‌ های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

دیدگاه‌های جهان ما